Energiscenariot

Läs uppföljningen av energiscenariot här

Sammanfattning

Projektet Sverige år 2021 utgick från ett energiscenario, som kallades miljöscenario, vilket beskrev den svenska energianvändningen, elproduktionen och biobränsleanvändningen år 2020. Detta var en given förutsättning in i projektet.

Uppföljningen visar att den totala energianvändningen år 1993 – 2020 blev cirka 8 procent lägre än vad som bedömdes möjligt i Miljöscenariot.

Andelen förnybar energi blev i verkligheten betydligt högre än vad som bedömdes rimligt i
Miljöscenariot. Orsaken är att bl.a. det år 2020 producerades mer el från förnybara källor som vindkraft och vattenkraft än i Miljöscenariot. Energieffektivisering inom sektorn bostäder/lokaler har skett genom installation av energieffektiva värmepumpar, solceller och övergång till fjärrvärme som huvudsakligen producerades med biobränslen år 2020. Drygt 60 procent av elen i Sverige kom från förnybara källor år 2020.

Biobränsletillförseln har blivit i nivå med vad som bedömdes möjligt i skogsbruket enligt
Miljöscenariot. Uttaget börjar närma sig gränsen för vad som kan tas ut om miljömålen för skogen ska nås. Bedömningen i Miljöscenariot för vad som kunde vara möjligt att producera i jordbruket, 20 TWh energigrödor, har inte alls blivit av. Dock kan konstateras att det finns en outnyttjad potential för biobränsleproduktion inom jordbruket som bl.a. är viktig även ur ett beredskapsperspektiv.

Scenariot var framtaget i samverkan mellan fyra myndigheter; NUTEK, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. (Energimyndigheten är en avknoppning från det som då heter NUTEK). Miljöscenariot byggde på den folkomröstning om kärnkraft som genomfördes 1980 och som ledde till att riksdagen beslutade att kärnkraften skulle avvecklas senast år 2010 dvs. på 30 års sikt. År 1997 slopades årtalet för kärnkraftens avveckling. För att kunna minska användningen av kärnkraft fanns ett ökat behov av energieffektivisering samt biobränslen. Biobränslebehovet behövde dock balanseras mot ett uttag ur skogen som inte äventyrade miljömålen. Det var på dessa premisser som Miljöscenariot skapades.

I det givna energiscenariot som användes i Sverige år 2021-projektet fanns tre kärnkraftsreaktorer i drift år 2020. Därför behövdes en stor andel biobränsle i energimixen. Hur mycket biobränslen som behövdes i framtiden, och jordbrukets och skogsbrukets möjligheter att tillgodose detta behov på ett hållbart sätt var därför nyckelfrågor i framtagandet av energiscenariot. Tillgången på biobränsle i bedömdes kunna öka till 150 – 160 TWh från ca 80 TWh år 1993.

I bedömningen ingick att skogsbruket skulle kunna leverera uppåt 135 TWh och jordbruket 20 TWh från energigrödor som t.ex. Salix och rörflen. Samtliga sektorer, bostäder och service, transportsektorn och energisektorn bedömdes behöva öka sin användning av biobränslen samtidigt som de genomförde
energieffektiviseringar.

Källa Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle, faktahäfte, Naturvårdsverket 1998.