Transporter

Läs hela uppföljningen av transportstudien här

Sammanfattning

Transportstudien utgick från resultatet i projektet Miljöanpassade TransportSystem (MaTs) som genomfördes 1994-1996.

Projektet var ett samarbete mellan en rad offentliga och privata aktörer; Banverket, Bilindustriföreningen, Boverket, Kommunikationsforskningsberedningen,. Luftfartsverket, Naturvårdsverket, NUTEK, Sjöfartsverket, Statens Institut för Kommunikationsanalys, Svenska Petroleum Institutet och Vägverket.

Syftet var att skapa en gemensam plattform för det fortsatta arbetet med att miljöanpassa transporterna. Ett långsiktigt arbete med horisonten 25-30 år.

Uppföljningen omfattar de delar av transportstudien som ingick i Sverige år 2021.

Slutrapport från projektet Miljöanpassade TransportSystem (MaTs) som publicerades 1996.

Blev som vi bedömde vara möjligt eller bättre än målbilden för Sverige år 2021

Flera positiva förändringar har skett inom sektorn transporter under tiden av en generation, cirka 25 år. Dessa stämmer väl med den målbild vi satte upp i Sverige år 2021-projektet och har överträffats när det gäller förnybar energi, utsläpp av växthusgaser och minskade utsläpp av luftföroreningar.

  • Användningen av förnybara energislag har ökat och var drygt 30 procent av den totala energianvändningen år 2021.
  • Utsläpp av växthusgaser har minskat med omkring 20 procent, vilket är mer än vad vi bedömde vara möjligt i Sverige år 2021-projektet.
  • Målen vi satte för utsläpp av föroreningar till luft i 2021-studien har blivit betydligt bättre än vad vi bedömde vara möjligt.

Blev i viss mån som vi bedömde vara möjligt i målbilden för Sverige år 2021

  • En minskad energianvändning har varit svår att åstadkomma inom transportsektorn. Vi reser idag betydligt längre sträckor till arbetet än förr och företagens ”just in time” med lagret på vägen är två förklaringar till behovet av energi. Antalet registrerade personbilar har dessutom ökat med 36 procent under 25 år, till närmare 5 miljoner. År 2021 fanns det även 45 000 A-traktorer och 16 000 mopedbilar.
  • Energieffektiviteten i transportsystemet har utvecklats långsamt. Trots smärre positiva förändringar för gång, cykling, kollektivtrafik, distansarbete, övergång till eldrift för fordon och effektivare bränslesnåla motorer så blir den sammantagna bilden att vägtrafikens transporter av både gods och personer bara i viss mån har nått de målsättningar vi bedömde vara möjliga i 2021-studien. När det gäller styrmedel för att skapa en energieffektiv transportsektor har sådana satts in främst för att miljöanpassa vägtrafikens fordon, sjöfartens fartyg och flyget, inte genom omfördelning mellan trafikslag.


Blev inte alls som vi bedömde vara möjligt i målbilden för Sverige år 2021

  • Trafikarbetet, på vägar, mätt som antal kilometer, har ökat både för bilar och lastbilar, istället för att begränsas.
  • Energieffektivisering av transportsektorn genom omfördelning mellan trafikslag, från långväga godstransporter med vägtrafik till bantrafik och sjöfart har inte lyckats. De styrmedel som har satts in kom först i slutet av perioden 1996-2021. Här finns fortfarande en outnyttjad potential om framtidens klimatmål och andra miljömål ska nås.
  • Buller utomhus vid bostaden har ökat sedan mitten på 90-talet. Nuvarande bedömningar är att cirka 2 miljoner personer i Sverige utsätts för bullernivåer över riktvärden utomhus vid bostaden. Ett ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städerna och ökat byggande i bullerutsatta miljöer har lett till att antalet personer som utsätts för buller har ökat, trots att fysiska bullerskyddsåtgärder har vidtagits på de mest bullerutsatta platserna.

Målbilden för Sverige år 2021 innehöll en kombination av åtgärder som sammantaget leder till minskad vägtrafik. Förbättrad logistik så att fordonen kan göra samma nytta, men med kortare körsträcka eller mer last. Mer gods flyttas från vägtrafik till tåg och sjötrafik och kollektivtrafiken ersätter delar av bilresorna. Arbete, utbildning och sjukvård sker i större utsträckning på distans. Energieffektivare fordon, flygplan och fartyg och en ökad andel förnybara drivmedel leder till minskade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar.

Källa Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle, faktahäfte, Naturvårdsverket 1998.