Rapporter från projektet Sverige år 2021

Framtidsstudien resulterade i ett stort antal rapporter, här ges en sammanställning, dock ej komplett:

Framtidsstudie Sverige 2021

 • Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle, slutrapport NV Rapport 4858, 1998  Ladda ner här.
 • Biff och Bil – om hushållens miljöval – NV Rapport 4542, 1996.  Ladda ner här
 • Omvärlden år 2021. Fyra globala scenarier, NV Rapport 4726.
 • Målkonflikter och styrmedel – delrapport, NV Rapport 4800.
 • Effekter av ett förändrat klimat, NV Rapport 4458.
 • Betydelsen av begränsade globala naturresurser för Sveriges utveckling – underlagsrapport, NV 4850.
 • Vandringsutställning med utvalda resultat från 2021-projektet riktad till allmänhet och skolor, på initiativ av tre länsmuseer och Tekniska museet,1999-2000.
 • Sweden in the Year 2021, a System´s Study of Swedens Future Environment, Anita Linell, part of System Approaches and Their Application, Examples from Sweden, Forskningsråds-nämndens Kommittee för Systemanalys och IIASA, 2004.
 • Annex 11 Sweden Country Case Study, part of Blossom – Bridging Long Term Scenario and Strategy Analysis: Organisation and Methods, a Cross Country Analysis, European Environmental Agency (EEA), 2011.

Skogsbruk

 • Framtidens Skogsbruk, slutrapport. Naturvårdsverkets rapport Nr 4784, 1997 (ISBN 91-620-4784-1).
 • Framtida marknader för skogsråvara – en studie över marknad och miljö; Göran Lönner, SLU m.fl. Naturvårdsverket (NV) Rapport 4719.
 • Mångbruk i skogen – en översikt och framtidsblick; Peter Fredman, Naturvårdsverket, NV Rapport 4718.
 • Konsekvensanalyser av Framtidsbilder för svenskt skogsbruk år 2021. Lennart Eriksson, SLU m.fl., NV Rapport 4764.
 • Styrmedel för ett miljöanpassat skogsbruk, Lars Lönnstedt, SLU m.fl. NV Rapport 4727.
 • Framtidsbilder av skogsbruket år 2021, NV Rapport 9827. Peter Fredman, NV för arbetsgruppen 2021-skogsbruk.

Det framtida jordbruket

 • Det framtida jordbruket – slutrapport, NV Rapport 4755. Ladda ner här
 • Fyra gårdar. Ett miljöanpassat och uthålligt jordbruk i praktiken, NV Rapport 4756
 • Det framtida jordbruket – sammandrag av slutrapporten, NV Rapport 9818
 • The Agriculture of the Future – sammandrag av slutrapport på engelska- NV Rapport 9842
 • Jordbruk och miljö efter EU-inträdet NV Rapport 4728
 • Styrmedel för ett miljöanpassat och uthålligt jordbruk, NV Rapport 4729
 • Fosfor – livsnödvändigt, ändligt och ett miljöproblen, NV Rapport 4730
 • Förluster av fosfor från jordbruksmark NV Rapport 4731
 • Energiflöden i livsmedelskedjan, NV Rapport 4732

Livsmedel

 • Att äta för en bättre miljö – slutrapport från systemstudie livsmedel NV rapport 4830. Ladda ner här.
 • Handla för framtiden! – Om mat och miljö i det hållbara samhället NV rapport 4900 Ladda ner här
 • Ärter eller fläsk? En energijämförelse från jord till bord av fläskkött och olika baljväxter. (NV 4909)
 • A Sustainable food supply chain – A Swedish case study (NV rapport 4966)
 • Mat med känsla för miljö, Kokbok (Naturvårdsverket tillsammans med Livsmedelverket och Konsumentverket).

Produktion och konsumtion

 • Industri år 2021 – slutrapport, NV Rapport 4825
 • Skogsindustri år 2021 – delrapport, NV Rapport 4863

Transporter

 • På väg mot ett miljöanpassat transportsystem (MaTs)

Bostäder och lokaler

 • Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle, slutrapport NV Rapport 4858, 1998

Vatten och avlopp (VA)

 • Avlopp för kretslopp – Samverkan Stad och Land, Slutrapport från ett samarbete mellan LRF, Svenska Kommunförbundet, VAV och Naturvårdsverket, 1998, Rapport 4926
 • Systemanalys VA -brukarrapport LCA, årtal 1998  Rapport 4849

Energiscenariet

 • Effekter av ökad biobränsleanvändning, En sammanställning av kunskapsläget, NUTEK, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket, 1996. Rapport R1996:37

Affisch från vandringsutställningen med utvalda resultat från 2021-projektet riktad till allmänhet och skolor, på initiativ av tre länsmuseer och Tekniska museet,1999-2000. Detta möjliggjordes då projektet Sverige 2021 fick ett extra år för att fokusera på informationsspridning.