Om oss som gjorde uppföljningen

Vi som var projektledare för olika delar av projektet har gjort utvärderingen tillsammans på frivillig basis. Eftersom flera av oss arbetar heltid har ambitionsnivån i uppföljningen varit att fokusera på de viktigaste behoven av förändringar som vi identifierade i 2021-rapporterna. Denna hemsida sammanställer resultatet av vårt arbete.

Presentation av oss som medverkade i uppföljningen av Sverige år 2021:

Anita Linell. Huvudprojektledare Sverige år 2021. Har en bred naturvetenskaplig examen samt en ekonomexamen från Uppsala universitet. Arbetade vid Försvarets forskningsanstalt under 1980-talet med framtidsstudier och underlag inför försvarsbeslut. Därefter under 1990-talet som enhetschef vid Naturvårdsverkets forskningsavdelning och som huvudprojektledare för Sverige år 2021. Fortsatte sedan vid miljödepartementet i den parlamentariska utredning som ledde till propositionen med delmål för Sveriges miljökvalitetsmål och som bl.a. utgick utifrån resultaten från Sverige år 2021-projektet. Slutligen avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut och fortsatt arbete med regeringsunderlag.

Anders Finnson. Systemstudie Vatten och Avlopp (VA). Civilingenjör och Tekn Lic i vattenrening. Arbetade på Naturvårdsverket med vatten- och avloppsmiljöfrågor under perioden 1989-1997 och därefter på Stockholm Vatten med utvecklingsfrågor inom samma områden. Arbetar sedan 2007 vid branschorganisationen Svenskt Vatten som miljöexpert och är specialiserad på utfasning av farliga ämnen från vattnets urbana kretslopp samt cirkulär ekonomi inom VA. Ledamot av Kemikalieinspektionens insynsråd 2018-2023. Ansvarar även för samordningen av Svenskt Vattens EU-frågor och arbetar därför halvtid i Bryssel sedan hösten 2021.

Bengt Rundqvist. Systemstudie Jordbruk. Är agronom med inriktning på mark, växtodling och miljö. Arbetade i många år på Naturvårdsverket med miljöfrågor som rörde jordbruket, övergödning, bekämpningsmedel och naturvård. I början av 90-talet ansvarig för statliga medel för landskapsvårdande insatser. Åren 2000 till 2016 projektledare för uppföljningar och utvärderingar av de svenska miljökvalitetsmålen. mitten av 90-talet projektledare för systemstudien Det framtida jordbruket.

Cecilia Wyser. Systemstudie livsmedel samt projektsekreterare. Fil lic i meteorologi kompletterat med kurser i miljövetenskap och kommunikation. Har arbetat på Naturvårdsverket, NUTEK, Linköpings kommun och Östsam. Driver i dag företag med tjänster som hjälper kunderna i klimatomställningen – utsläppsminskningar och klimatanpassning – utifrån ett systemperspektiv.

Erik Westin. Delstudie Produktion/konsumtion. Civing i Industriell Ekonomi. Har arbetat drygt 30 år på Naturvårdsverket, i huvudsak med olika aspekter av Cirkulär Ekonomi. Arbetet har bland annat inneburit att utveckla förslag till styrmedel och åtgärder liksom att tillämpa riksdagens och regeringens miljöpolitik i Sverige för giftfria och resurseffektiva kretslopp, men också att delta i arbetet med EU:s miljöpolitik inom området. I 2021-studien ansvarade jag för arbetet med Industri, varuproduktion och varor (som också blir avfall).

Karl-Ivar Kumm. Systemstudie Jordbruk. Docent i lantbruksekonomi och ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Har arbetat som forskare vid SLU och i utredningar inom miljöområdet. Forskningen har bl.a. handlat om hur man kan förena lönsamt jordbruk med positiva miljöeffekter. Ett exempel är vägar till lönsam betesbaserad köttproduktion. I 2021-studien var jag med i en SLU-grupp som gjorde bakomliggande ekonomiska beräkningar. Under senare år har jag intresserat sig för hur betesdjurens utsläpp av växthusgaser kan kompenseras genom kolinlagrande träd i betesmarkerna.

Klas Österberg. Systemstudie Skogsbruk. Fil.Kand. i Naturvetenskap, ex.vis Geologi, Hydrologi och Kemi. Civiljägmästarexamen vid SLUs Skogsfakultet. Jag har som forskningskoordinator medverkat i NFRs storprojekt ”Barrskogslanskapets Ekologi” 1973-75, SIDA-projekt med Markvård, ”Agroforestry” och ”Soil Conservation” i Etiopien åren 1986 – 88 och Naturvårdsverket 1990 -2010. Ansvarig för Skog och Skogsbruk i Framtidsstudien ”Sverige år 2021”. Rapporterat Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser från skog och övrig markanvändning till Klimatkonventionen 1994-2009. Deltagit som ledamot i den svenska delegationen till Klimatkonventionens partsmöten (COP) åren 2000 -2009.