Konsumenternas miljöanpassning

 

Läs rapporten uppföljning av konsumenternas miljöanpassning här

I rapporten summeras det vi har sett i uppföljningen av projektet Sverige år 2021 som visar hur konsumtionen har förändrats under en generations tid, under perioden 1996 – 2021.
Sammanställningen utgår från rapporten Biff och bil? – Om hushållens miljöval.

Sammanfattning 

Maten

Vissa positiva förändringar har nåtts när det gäller naturbeteskött, vegetabiliska proteinalternativ och lokalproducerade livsmedel. Det som inte har uppnåtts är följande. Köttkonsumtionen var 80 kg/person och år 2021, 10 kg mer än i mitten på 1990-talet. Detta trots att många har gått över till vegetariska proteinalternativ. 35–40 procent av budgeten för livsmedel används för inköp av energirika och näringsfattiga produkter som inte behövs ut näringssynpunkt.

Biff och bil, en rapport med fokus på hushållens miljöval när det gäller maten, resandet, boendet, varukonsumtionen och avfallet. Publicerades 1996.

Boendet

Ökad användning av förnybar energi och minskade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar har uppnåtts. Villaägarna har kommit långt i omställningen. Det som inte har uppnåtts i tillräcklig utsträckning är en flexibel och därmed minskad användning av el då kostnaderna är som högst, samt hushållning med fjärrvärme och varmvatten i flerbostadshus. Men lösningar finns som också minskar kostnaderna.                                                                                                                                                                                 

Resandet

Hushållen har skaffat allt fler typer av fordon under en generations tid, mopedbilar, A-traktorer och motorcyklar.  Antalet registrerade personbilar har ökat med 35 procent till nära 5 miljoner. De har blivit allt tyngre med tiden och hushållens resande på vägarna har ökat. Utvecklingen när det gäller hushållens fordon och resande har gått åt ett håll som motverkar strävandena att minska utsläppen av klimatgaser och flera andra miljöproblem.

Varukonsumtionen

Konsumtionen av varor har ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet. Den globala handeln inklusive e-handel och direktimport har lett till att varor som innehåller farliga kemiska ämnen och inte kan återvinnas kommer in i landet. Det finns idag få styrmedel och praktiska möjligheter att påverka detta. EU-s kemikalielagstiftning räcker inte till. Det betyder att det ligger ett stort ansvar på konsumenterna att vara mycket noggranna i sina val av produkter.

Avfallet

Svenska hushållen är duktiga på att sortera avfallet jämfört med många andra EU-länder. Det har lett till minskad deponering av avfall samt ökad insamling av matavfall. Det stora problemet är att den totala mängden avfall har ökat med 44 procent under en generations tid, i stället för att minska. Orsaken är den kraftigt ökade konsumtionen.

Summering: Hushållens miljöanpassninghar gått bäst när det gäller boendet och sortering av avfall. När det gäller varukonsumtionen och mängden avfall, resandet och maten har begränsade förbättringar nåtts och i vissa fall försämringar.